Στείλτε μας το μήνυμά σας

Όροι χρήσης

Κατοχύρωση ονομάτων χώρου (domains)

    Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:

  • Τα στοιχεία στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
  • Δεν παραβιάζω, εν γνώσει μου, δικαιώματα τρίτων
  • Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Σε περίπτωση νομικών προσώπων)
  • Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δεύτερου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του κανονισμού), είμαι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr είμαι κυβερνητικός οργανισμός
  • Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο.
  • Συμφωνώ με τους όρους χρήσης


ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ (virtual web server) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ (virtual web server) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (web hosting)

H "Datahost" (στο εξής θα αναφέρεται ως η Εταιρία), μέσω του δικτυακού τόπου http://www.datahost.gr/, διαθέτει πρόσβαση και χρήση χώρου στο σκληρό δίσκο διακομιστών (web servers), μισθωμένων από τρίτους με πολυετή συμβόλαια. Οι διακομιστές αυτοί διανέμουν στο INTERNET το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό για την προβολή των πελατών της (web sites, οπτικοακουστικό υλικό, multimedia, streaming) και μέσω αυτών δύναται να διακινείται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών της. Ο/Η _________________________ (στο εξής θα αναφέρεται ως ο Πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την Εταιρία, virtual server για τους δικούς του σκοπούς.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) Ο πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα "ανεβάζει" στον sever θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει αλλιώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρίας για την κατασκευή, συντήρηση, διαχείρηση, ανανέωση και διαφήμιση του web site στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά και κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας.

β) Η Εταιρία γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του virtual server του και του Πίνακα Ελέγχου του.

γ) Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού επί του server στην Εταιρία, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή να εκπαιδεύσει τον Πελάτη αλλά καλή τη θελήσει και κατ' εξαίρεσιν να του παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που σχετίζονται με την γνώση ή μή.

δ) Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη.

ε) Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα απο άκρο σε άκρο.

στ) Η Εταιρία δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του virtual server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Η Eταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "backup"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει εποινικιάσει, τεχνική υποστήριξη, και κάθε δυνατή προσπάθεια από την Εταιρία για άμεσης αποκατάστασης των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο).

2. ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SERVERS

α) H εταιρία έχει την δυνατότητα να απορρίψει υλικό που διοχετεύεται στον virtual server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, copyright, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), παρέχει απευθείας links προς τα παραπάνω, αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία απενεργοποιεί το λογαριασμό του και ειδοποιεί τον πελάτη να αφαιρέσει το υλικό και αν αυτός δεν συμμορφωθεί άμεσα, το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει.

β) Η Εταιρία μπορεί επίσης να ακυρώσει το παρόν συμφωνητικό σε περίπτωση χρήσης ανορθόδοξου μαζικού ηλεκτρονικου ταχυδρομείου (spam mail). Επιπλέον η χρήση δέκα τοις εκατό (10%) ή περισσότερο των πόρων του συστήματος είναι ανώφελη επιβάρυνση του συστήματός μας και δεν είναι αποδεκτή. Εάν η χρήση ενός λογαριασμού Πελάτη είναι περισσότερο του δέκα τοις εκατό (10%) των πόρων, ο λογαριασμός μπορεί να τερματιστεί αυτόματα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

γ) Απογορεύεται η εκπομπή μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με τα δικά μας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη. Η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου. Spawning δωδεκάδων λειτουργιών. Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop. Η δημοσίευση ιών. Η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop ή το BitchX) και διάφορα παρόμοια προγράμματα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια ή διαφθορά πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση. Η ύπαρξη οποιουδήποτε από αυτά τα προγράμματα, ανεξάρτητα του αν τρέχουν, θα έχει ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα που συμπεριλαμβάνουν την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού.

δ) To παρόν συμβόλαιο επίσης παύει να ισχύει στην περίπτωση που ο πελάτης ή οποιοσδήποτε μέσω αυτού αποκτήσει πρόσβαση στον server και μέσω αυτού επιδοθεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια οπότε και θα διωχθεί ποινικά με κάθε δικαστικό μέσο.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Η αμοιβή για την διάθεση του virtual server πληρώνεται μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα πιστοποιημένα στην Ισοτιμία του Ευρώ και βάση των τιμοκαταλόγων που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ώστε να γίνει η έναρξη των υπηρεσιών. Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες γίνονται την χρονική στιγμή που απαιτούνται, σύμφωνα με τον τρέχοντα υπάρχον τιμοκατάλογο και τον τύπο του virtual server.

β) Για την περίπτωση χρήσης Πιστωτικής Κάρτας, ο Πελάτης συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι θα η κάρτα του χρώνεται κάθε μήνα αυτόματα (ή ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής φιλοξενίας του domain του) και δίνει το δικαίωμα στην Datahost να εισπράττει το αντίστοιχο ποσό σε προκαθορισμένη ημερομηνία κάθε μήνα μετά την ημέρα που ανοίχτηκε ο λογαριασμός ή σε παρόμοιο τακτό χρονικό διάστημα (1, 3, 6, 9 ή 12 μήνες). Εάν δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρίας θα πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως και πριν την ημερομηνία ανανέωσης της συνδρομής του με email στο sales@datahost.gr ή και με υπογεγραμμένο fax στο 210 9951108, σε άλλη περίπτωση επιφυλασσόμαστε την επιστροφή του ποσού για το οποίο χρεώσαμε την κάρτα του πελάτη. Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την ημέρα της ανανέωσης του συμβολαίου.


γ) Ο Πελάτης συμφωνεί ότι όσα domains φιλοξενούνται κάτω από το όνομά του και είναι ενταγμένα η μή στο λογαριασμό που διατηρεί με την Ετιαρία, υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που ισχύουν για όλα ανεξαιρέτως τα domains σύμφωνα με την οικονομική πολιτική της Εταιρίας. Στην ακραία περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξώφλητο ένα ή περισσότερα domains στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domains του, εξοφλημένων ή όχι χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας στον πελάτη.

4. ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ

α) Οι μεταπωλητές των υπηρεσιών μας μεταπωλούν ως αυτόνομες οντότητες τις υπηρεσίες μας και διατηρούν την ανωνυμία της προέλευσης των υπηρεσιών μας μέσω των nameservers μας. Οι ίδιοι είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και υλικό των σελίδων των ιδίων αλλά και των πελατών τους.

β) Τα domains που ανοίγουν για λογαριασμό των πελατών τους υφίστανται για το χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί αλλά αν και μόνο αν στο μεταξύ ο λογαριασμός του μεταπωλητή (reseller account) παραμένει ενεργός. Στην περίπτωση αποχώρησης του μεταπωλητή και αίτησής του για διαγραφή του λογαριασμού του θα διαγράφονται μαζί του και τα domains που ανοίχθηκαν κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στους servers μας ασχέτως της προηγούμενης συμφωνημένης διάρκειάς τους. Καμμία αποζημίωση δεν θα υπάρξει και ο πελάτης (μεταπωλητής) συμφωνεί πως φέρει την αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης μεταφοράς των sub domains του και όλων των περιεχομένων τους από τους διακομιστές της Εταιρίας πριν τη διαγραφή των λογαριασμών. Εναλλακτικά ο Μεταπωλητής μπορεί να ζητήσει την ανεξαρτητοποίηση/αποδέσμευση τους και τη συνέχιση της λειτουργίας των domains των πελατών του καταβάλλοντας τη διαφορά στην τιμή του κάθε πακέτου Μεταπωληθέντος web hosting σε Κοινό web hosting πακέτο.

γ) Η ημερομηνία που ανοίγεται ο λογαριασμός Μεταπωλητή (πχ 19/03/2003) ορίζεται ως Κοινή Ημέρα Χρέωσης για όλα τα domains που θα ανοίγει στο εξής κι αυτό γίνεται για την εναρμόνιση των επερχόμενων χρεώσεων για όλα τα domains του Μεταπωλητή σε μία συγκεκριμένη μέρα κάθε μήνα. Δηλαδή αν ανοίξει π.χ. στις 04/04/2003 για λογαριασμό πελάτη του το pelatis.gr στο Standard πακέτο για 1 χρόνο, τότε θα προ-χρεωθεί για το ποσό των 3,25 € (που αντιστοιχεί στο διάστημα από 04/04 μέχρι τις 19/04) κι από τις 19/04 θα χρεωθεί κανονικά για τη συνδρομή του domain για 12 μήνες προς 6,50 € το μήνα (δηλ. συνολικά 3,25 + 78= 81,25 €) έτσι ώστε η επόμενη ανανέωση του domain να γίνει στις 19/04/04 για 78 € και παρομοίως θα συμβαίνει για όλα τα άλλα domains του.
δ) Οπότε έχοντας πάντα υπ' όψιν ότι θα προκύψει μια επιπλέον χρέωση -που αντιστοιχεί και σε πραγματική επιπλέον διάρκεια του domain- καλείται να ελέγχει μετά την ενεργοποίηση του νέου domain το ποσό που χρεώθηκε ο λογαριασμός του και να κάνει την πληρωμή του. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την αρτιότερη οργάνωση των Πληρωμών (είτε με Πιστωτική Κάρτα είτε με Τραπεζική Κατάθεση) και αποβαίνει εις κέρδος του Μεταπωλητή εφ'όσον κερδίζει χρόνο για τις Συναλλαγές του με την Εταιρία και γνωρίζει εξ' αρχής ότι μια συγκεκριμένη ημέρα το μήνα θα πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές του προς την Εταιρία.

ε) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των τρέχοντων χρεών του μεταπωλητή για περισσότερες από 7 (επτά) ημέρες τότε η Εταιρία θα αποσύρει από το δίκτυο τόσο το λογαριασμό του μεταπωλητή (master domain) όσο και όλους τους λογαριασμούς (sub domains) που έχει ενεργοποιήσει μέχρι την τρέχουσα στιγμή. Μετά από 14 ημέρες και εφόσον δεν υπάρχει εκ νέου εξόφληση, όλοι οι λογαριασμοί διαγράφονται. Ο πελάτης ειδοποιείται έγκαιρα και συνεχώς, με τρόπο αυτόματο (μέσω email) αλλά και τηλεφωνικά για τις χρεώσεις που προκύπτουν, κατά τον χρόνο που αυτές συμβαίνουν, καθώς και για τον τρόπο εξόφλησης τους.

στ) Για τους μεταπωλητές μας που θέλουν να παρέχουν domains σε .com, .net, .org, .biz, .info, .cc στους πελάτες τους, μπορούν να τα αποκτήσουν στις τιμές που αναγράφονται στη σελίδα http://www.datahost.gr/ και οι οποίες μπορούν να μεταβάλλονται χωρίς προηγούμενη ειδιποίηση. Όλοι οι πελάτες μας ενημερώνονται για τις όποιες μεταβολές στις τιμές των υπηρεισών μας, οι οποίες από τον Αύγουστο 2001 μέχρι σήμερα είναι ΣΤΑΘΕΡΕΣ ή έχουν εμφανίσει πτώση.
ζ) Το δωρεάν domain ισxύει ΜΟΝΟ για το δικό τους λογαριασμό (reseller account) και για συνδρομές άνω των 12 μηνών. Η ανανέωση το δεύτερο χρόνο κοστίζει στον πελάτη το αντίτιμο που έχει αναρτηθεί στη σελίδα http://www.datahost.gr/ (όλες οι τιμές στο παρόν συμφωνητικό περιέχουν τον ΦΠΑ 21%).

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔIKAIΩΜΑΤΑ

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην Datahost και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματική ιδιοκτησία της Datahost και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού με την ίδια ή παραπλήσια μορφή όπως αυτή που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.

6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου VIRTUAL SERVER. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προιόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

7. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον πελάτη. H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες μας κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της. Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

8. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την Εταιρία και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του virtual server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας του διακομιστή.

9. ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρία και την ενημερώσει γι' αυτό. H ανανέωση γίνεται με την καταβολή του εκάστοτε κόστους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν γίνει εμπρόθεσμη πληρωμή για το κόστος της ανανέωσης, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την εμφάνιση της σελίδας του πελάτη καθώς και κάθε υπηρεσία που συνοδεύεται από το πακέτο.

10. ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στα sites που φιλοξενούμε στους servers μας.

Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να:

- προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση των sites της Datahost
- προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.
- Προστατεύουμε τα δικαιώματα μας και την περιουσία μας

Παρ' όλα αυτά, εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της Eταιρείας μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επίσης, αν ζητήσετε έναν από τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων σας.

11. AΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρμόζονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα.

Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης http://www.datahost.gr/ τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την παραγγελία/χρήση των υπηρεσιών μας, κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με την υπογραφή σας στο παρόν κείμενo. Η όποια παραγγελία αποσταλλεί στην Datahost περιλαμβάνει τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Για τον Πελάτη,

Για την Datahost,
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υπηρεσίες Internet
Θεσσαλίας 6, 17456, Άλιμος
Τηλ: (+30) 210 9922402
Fax: (+30) 210 9951108

Email: sales@datahost.gr